Rajasthan 7. Tag

Rajasthan

7. Tag: Jodhpur - Ranakpur - Bambora